ติดต่อ

คลินิกโรคจากการทำงาน

ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โทรศัพท์ 032-719600 ต่อ 1453

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ที่อยู่

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 บนธนาคารโลหิต ตรงข้ามอาคารแพทย์แผนไทย ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์

032 - 719600 ต่อ 1288, 1619

Email

occrbh1288@hotmail.com