ภารกิจ

ภาพรวม

 • ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน ตรวจและวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพโดยแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ และส่งต่อในรายที่จำเป็น
 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน
 • ให้บริการตรวจประเมินสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน รพ.ราชบุรี ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ได้มาตรฐาน
 • ให้บริการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ให้บริการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • ให้บริการข่าวสารทางด้านพิษวิทยา วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภารกิจ ตามกรอบของกระทรวงสาธารณสุข

คลินิกโรคจากการทำงาน

 • คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทำงานและผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
 • บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน (Preplacement examination)
 • ตรวจพิเศษด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์
 • เก็บและวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมของสุขภาพกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Fit for duty)
 • ให้อาชีวสุขศึกษาตามสภาพงาน
 • คุ้มครองสิทธิ์ผู้มารับบริการตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายกองทุนเงินทดแทน
 • สืบค้นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเกิดพิษและผลไม่พึงประสงค์ด้านพิษวิทยาและวินิจฉัยและหาสาเหตุของโรคพิษสิ่งแวดล้อม